เลือกหมวดหมู่ของข่าว - ->   


15 / ธ.ค. / 2557 : งานแนะแนว
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” 2558
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2558
2 / ธ.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครบุคคลในโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ปี 2558
รับสมัครบุคคลในโควตาพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
24 / พ.ย. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปี 2558 (ด่วน)
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ปี 2558 (ด่วน)
21 / พ.ย. / 2557 : งานแนะแนว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558
21 / พ.ย. / 2557 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ระบบจัดสรรโควตา) ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ระบบจัดสรรโควตา) ปีการศึกษา 2558
21 / พ.ย. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (โควตา) 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีพิเศษ(โควตา)
19 / พ.ย. / 2557 : งานแนะแนว
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา(โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา(โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558
19 / พ.ย. / 2557 : งานแนะแนว
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้ทุนศึกษาต่อในโครงการ “ทุนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)”
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้ทุนศึกษาต่อในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา “ทุนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)” 2558
13 / พ.ย. / 2557 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
13 / พ.ย. / 2557 : งานแนะแนว
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ให้โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ให้โควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
13 / พ.ย. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร คณะเกษตร กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2558
โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
13 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรีใหม่ (รับตรง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสมัครสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรีใหม่ (รับตรง)
8 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 2558
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2558
8 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2557 และนักเรียนม.ปลาย เรียน Pre-degree
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2557 และนักเรียนม.ปลาย เรียน Pre-degree
7 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา 2558
7 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
7 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครนักศึกษา กรณีพิเศษ (โควตา) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2558
รับสมัครนักศึกษา ประเภทกรณีพิเศษ(โควตา) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558
7 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2558
7 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558
7 / ต.ค. / 2557 : งานแนะแนว
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทุนตามโครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2558
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top