คณะกรรมนักเรียน

    ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1  นางสาวมนปริยา เฉยสวัสดิ์ ประธานนักเรียน
2  นางสาวอนฆวีย์ อินทร์ประเทือง รองประธานนักเรียน
3  นางสาวกุลชา กล่ำบุญสวัสดิ์ ประธานฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน
4  นางสาวภัคคินี มีอยู่สามเสน ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม
5  นางสาวนรวรรณย์ ชูฤทธิ์ไพศาล ประธานฝ่ายดำเนินการงานและติดตามมติการประชุม
6  นางสาวเสาวลักษณ์ สมเสถียร ประธานฝ่ายบริการและสวัสดิการ
7  นางสาวศรินทิพย์ สุนธรชัย ประธานฝ่ายแผนงานและโครงการ
8  นางสาวอนฆวีร์ อินทร์ประเทือง ประธานฝ่านวิชาการ
9  นางสาวนุจรี นุ่มแปลก ประธานฝ่ายกิจการนักเรียน
10  นางสาวกนกวรรณ ยอดเจริญ ประธานฝ่ายอำนวยการและการคลัง
11  นางสาวกัลยกร เกิดสมบูรณ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
12  นางสาวอิศราภรณ์ ฉิมคีรี เลขานุการ
13  นางสาวปริสสกุล อัตโต ผู้ช่วยเลขานุการ
14  นางณัทชาภา กิรัตน์ หัวหน้างานแนะแนวและที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี
15  นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
16  นางศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ ครูแนะแนว
17  นางไพเราะ แช่มประสิทธิ์ ครูแนะแนว
18  นางกาญจนา เจริญนพ ครูแนะแนว
19  นางสุวดี ชูเส้ง ครูแนะแนว
20  นางสาวประภัสสร ขาวยั่งยืน ที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top