คณะกรรมนักเรียน

    ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1  นางสาวรวิสรา ศรีทะโชติ ประธานนักเรียน
2  นางสาวจารุวรรณ กาญจนเกตุ รองประธานนักเรียน
3  นางสาวจารุวรรณ กาญจนเกตุ ประธานฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน
4  นางสาวอาทิตติยา วรรณดิลก ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม
5  นางสาวจุฑารัตน์ นิลเศรษฐ์ ประธานฝ่ายดำเนินการงานและติดตามมติการประชุม
6  นางสาวสตางค์ พานแก้ว ประธานฝ่ายบริการและสวัสดิการ
7  นางสาวเมพิชามญชุ์ ศรีตระกูล ประธานฝ่ายแผนงานและโครงการ
8  นางสาวกัญชรส เข็มทอง ประธานฝ่านวิชาการ
9  นางสาวจิราทิพย์ เกียรติกมลชัย ประธานฝ่ายกิจการนักเรียน
10  นางสาวทิพวัลย์ สาคร ประธานฝ่ายอำนวยการและการคลัง
11  นางสาวสุกฤตา ยังโหมด ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
12  นางสาวจุฑารัตน์ นิลเศรษฐ์ เลขานุการ
13  -- ผู้ช่วยเลขานุการ
14  นางณัทชาภา กิรัตน์ หัวหน้างานแนะแนวและที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี
15  นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
16  นางศิริลักษณ์ เอิบอิ่มฤทธิ ครูแนะแนว
17  นางไพเราะ แช่มประสิทธิ์ ครูแนะแนว
18  นางกาญจนา เจริญนพ ครูแนะแนว
19  นางสุวดี ชูเส้ง ครูแนะแนว
20  -- ที่ปรึกษาสภานักเรียนโรงเรียนดัดดรุณี
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top