ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)

ชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน แขวนลอย พักการเรียน ลาออก คงเหลือ
ม. 1 12 528 0 0 0 528
ม. 2 12 505 0 0 0 505
ม. 3 12 488 0 0 0 488
ม. 4 12 477 0 0 0 477
ม. 5 12 458 0 0 0 458
ม. 6 12 482 0 0 0 482
รวมทั้งหมด 72 2,938 0 0 0 2,938

ข้อมูลบุคลากร

ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมทั้งหมด
ฝ่ายบริหาร 0 5 0 0 0 5
แผนงานสารสนเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา 0 2 0 0 0 2
ภาษาไทย 0 2 11 0 0 13
คณิตศาสตร์ 0 2 17 0 0 19
วิทยาศาสตร์ 0 8 14 0 0 22
สังคมศึกษา 0 2 16 0 0 18
พลานามัย 0 3 9 0 0 12
ศิลปศึกษา 0 3 5 0 0 8
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 3 19 0 0 22
ภาษาอังกฤษ 0 9 23 0 0 32
ธุรการ 0 1 3 0 1 5
ห้องสมุด 0 2 0 0 0 2
แนะแนว 0 1 3 0 0 4
รวมทั้งหมด 0 43 120 0 1 164

ข้อมูลลูกจ้าง

ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมทั้งหมด
นักการภารโรง 0 0 0 1 7 8
คนงาน (คนสวน) 0 0 0 0 1 1
ยาม 0 0 1 0 1 2
พนักงานขับรถ 0 0 0 0 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0 4 6 10
ครูจ้าง 0 0 13 0 0 13
วิทยากรรายคาบ 0 0 3 0 0 3
ครูต่างชาติ 0 0 10 0 0 10
พนักงานของรัฐ 0 0 2 0 0 2
รวมทั้งหมด 0 0 29 5 17 51
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top