สมาคมผู้ปกครองและครูดัดดรุณีนางวรพรรณี น้อยใจบุญ
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูดัดดรุณีนางปนัดดา มักสัมพันธุ์
อุปนายกสมาคม คนที่ 1นายบรรพต สินเจริญ
อุปนายกสมาคม คนที่ 2นายเด็ดดวง แฉ่งใจ
อุปนายกสมาคม คนที่ 3นางมาลี เทพาสิต
เลขาธิการนางปฐมารัตน์ ฤกษ์มงคล
ผู้ช่วยเลขาธิการนางกมลพร ลิ้มสวัสดิ์
เหรัญญิกนางสาวมลิวัลย์ ประยูรสุข
ผู้ช่วยเหรัญญิกนางวิภา รังสินธุ์
นายทะเบียนนางวาสนา คณะธรรม
ผู้ช่วยนายทะเบียนนายธีระ วงศ์เกษม
ปฏิคมนางอุบล ศรีชัย
ผู้ช่วยปฏิคมนางสาววีรวรรณ มีสรรพวงษ์
บรรณารักษ์นางสุจิตรา ศิริ
สาราณียกรนางทิพวรรณ แพทย์พันธุ์
กรรมการ

  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top