ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข้อแนะนำในการกรอกข้อมูลคัดกรองนักเรียนในโปรแกรม Scan Tool 3.1

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันถูกต้อง และง่ายต่อการดำเนินการ
1. คุณครูคอมพิวเตอร์ จะลงโปรแกรมให้ตามกลุ่มสาระ ส่วนคุณครูที่จะลงข้อมูลเองขอรับแผ่นโปรแกรมได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล
2. คุณครูประจำชั้นควรทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อตัวนักเรียน และไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อทางโรงเรียน
3. รูปนักเรียนที่ใช้ ขนาด 1 นิ้ว ให้นักเรียนเขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่ ชั้น ให้ชัดเจนด้านหลังรูป ก่อนที่จะติดรูปนักเรียนลงในแบบคัดกรอง (เพื่อสะดวกในการทำงาน)
4. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่เลื่อนระดับจากปีการศึกษา 2558 (ม.1,ม.2,ม.4,ม.5) และไฟล์รูปนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 อยู่ที่ website โรงเรียนดัดดรุณี สามารถไป save ได้
5. การเคาะหรือการเว้นวรรคต่าง ๆ ในการกรอกข้อมูลให้ใช้ 1 เคาะเท่านั้น
6. ถ้าไม่มีข้อมูลในการกรอก เช่น ถนน ซอย หรือว่าง ให้ใช้ – ลงช่องว่าง
7. เบอร์โทรศัพท์ เบอร์บ้าน 038-512547 เบอร์มือถือ 081-1234567
8. คำนำหน้าให้ใช้ ยศ ตำแหน่ง ตัวย่อทั้งหมด เช่น เด็กหญิงสมศรี มีสกุล ใช้ ด.ญ.สมศรี มีสกุล นางสาว ใช้ น.ส. เป็นต้น
9. ครูประจำชั้นควรทำการตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนทุกคนก่อนทำการกรอกข้อมูล
10. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้ครูประจำชั้นตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์ แล้วพิมพ์รายงานผลการคัดกรองภาพรวมของห้องจำนวน ๒ ชุด โดยส่งโรงเรียน ๑ ชุด และอีก ๑ ชุด ครูประจำชั้นเก็บไว้แล้วดำเนินการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมนักเรียนตามข้อมูลที่ได้ และเก็บรักษาเพื่อส่งมอบให้ครูประจำชั้นในปีการศึกษาถัดไปโดยมอบให้กับครูหัวหน้าระดับเมื่อจบปีการศึกษา
11. ครูประจำชั้นพิมพ์รายงานผลข้อมูลการคัดกรองทุกด้านส่งระดับชั้น
  ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนดัดดรุณี

ข้อควรระวัง

  1. ชั้นมัธยมศึกษา ใช้ ม. เท่านั้น ถ้าผิดโปรแกรมจะไม่ทำการประมวลผลให้
  2. น้ำหนักส่วนสูงให้ใช้จุลภาคคั่น ดังนี้ 45,160 เนื่องจากโปรแกรมจะไม่ทำการประมวลผลให้
  3. จังหวัดให้แก้ไขให้มั่นใจเนื่องจากปีที่ผ่านมากรอกผิดเป็นจำนวนมาก
  4. ข้อมูลศาสนาและหมู่เลือดต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
  5. ชั้น ม.2, 3, 5, 6 ข้อมูลเพื่อนสนิทต้องเลื่อนระดับด้วย
  6. แบบคัดกรองรายบุคคล ข้อ 11. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ที่โรงเรียนดัดดรุณีไม่มี เพราะฉะนั้นไม่ต้องลงข้อมูลมา (ถ้าลงข้อมูลมาจะมีผลต่อทางโรงเรียน)
  7. ข้อมูลเยี่ยมบ้านให้กรอกข้อมูลทั้งหมดด้วย
  8. คำนำหน้าครูประจำชั้นให้ใช้ครูแทนทั้งหมด
  9. เมื่อกลับมาที่หน้าฐานข้อมูลให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เช่น รหัส เลขประจำตัว เลขบัตรประชาชน ข้อมูลจะ smooth
  ที่มา : นายดนัย พยัคเกษมโสภณ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำชั้น
1. ให้ครูประจำชั้นรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยสัมภาษณ์นักเรียนแล้วกรอกข้อมูล ลงในประวัติส่วนตัวนักเรียนหน้า 1 แล้วคัดกรองนักเรียนแยกตามกลุ่มปัญหาในด้านต่าง ๆ หน้า 2-6
2. ให้ครูประจำชั้นประเมินพฤติกรรมนักเรียนจากแบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียนหน้า 13-14 แล้วมอบฉบับประเมินหน้า 15-16 ไปให้ผู้ปกครองประเมินนักเรียน
3. ให้ครูประจำชั้นสำรวจการดำเนินชีวิต และประเมินพหุปัญญาของนักเรียนหน้า 22-26
4. ให้นักเรียนประเมินตนเองจากแบบประเมิน EQ หน้า 7 แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเองหน้า 11-12 แบบวัดโรคซึมเศร้าหน้า 18-19 แบบประเมินความเครียด หน้า 20-21 โดยครูดูแลการทำแบบประเมินอย่างใกล้ชิด หากมีข้อสงสัยประสานกับครูแนะแนว
5. ให้ครูประจำชั้นรวบรวมข้อมูลตั้งแต่หน้า 1-26 แล้วกรอกข้อมูลลงในโปรแกรม scan tool 3.1 ข้อสังเกตในการกรอกข้อมูลทีผ่านมาหน้า 6 ข้อ 11 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหมายถึงนักเรียนที่มีความบกพร่องต่าง ๆ ไม่ใช่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในหน้า 2 ในการกรอกข้อมูล ขอให้ครูประจำชั้นระมัดระวังการกรอกข้อมูลเพราะข้อมูลที่ผิดพลาดดังกล่าวจะไปปรากฏที่ สพฐ. และ สพม.
6. เมื่อคัดกรองนักเรียนรายบุคคลแล้วให้บันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ เป็นรายบุคคล ตามแบบฟอร์มหน้า 10
  ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนดัดดรุณี
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top