บุคลากร

เลือกกลุ่มงาน


เลือกค้นหา       ดูบุคคลากรทั้งหมด


 ชื่อ : นางสาวธัญพิมล อาภัย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศษ.ม.บริหารการศึกษา

 ชื่อ : นางสาวสุดสายใจ กิจไกรลาศ
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ค.บ.

 ชื่อ : นางสาวนุชนารถ ทองกระจ่าง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

 ชื่อ : นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณศร
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศษ.บ.นาฏศิลป์ไทย

 ชื่อ : นางอิงตะวัน แพลูกอินทร์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศศ.ม.

 ชื่อ : นายนพดล ศรประสิทธิ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ :
การศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ชื่อ : นางวัลลยา เศรษฐโศภณ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ :
การศึกษา : ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)

 ชื่อ : นายเกรียงไกร ศรีรักษา
วิทยฐานะ : ครู
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.ฟิสิกส์

 ชื่อ : นางกาญจนา เจริญนพ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : วท.บ.จิตวิทยาการแนะแนว

 ชื่อ : นายชัชวาลย์ โกกะอินทร์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
อีเมลล์ : -
การศึกษา : ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  ping trace dns test
โรงเรียนดัดดรุณี เลขที่ 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
Copyright © 2009 www.ddn.ac.th, All rights reserved. CMS by: Maxsite 1.10 , DNS by: freedns.afraid.org, Control by : Admin
 

Back to Top