สำหรับ Student
Username     ป้อน Username
  ป้อนรหัสนักเรียนตัด 0 ข้างหน้าออก
Password      ป้อน Password